Inventarisatie door de Vogelwerkgroep

Op meerdere dagen hebben leden van de Vogelwerkgroep het adoptie gebied geïnventariseerd. Er zijn wandelingen gelopen op 15-3-23 / 18-4-23 / 7-6-2023 / 8-9-2023 / 13-6-23.

Tijdens deze wandelingen werden de waarnemingen continu ingegeven in het Live Atlas project van SOVON. Bij dit project is Nederland ingedeeld in hokken van 1×1 km. Door in het gehele land de hokken te inventariseren, en dit meerdere malen opnieuw te doen, krijg je een mooi overzicht van de vogelstand en verplaatsing in Nederland. Daarom is dit ook gedaan in het adoptiegebied. Het rode kader op de kaart geeft het KM hok aan waar de meeste waarnemingen/exemplaren zich bevonden.

kaart
Elk cijfer geeft een waarneming aan, de som van het cijfer is aantal waarnemingen.

Tijdens deze 5 wandelingen werden in totaal 60 verschillende vogelsoorten waargenomen.
Een greep uit de waargenomen soorten:
roodborsttapuit – zanglijster – spotvogel geelgors – huismus – boerenzwaluw – fitis merel – koperwiek – tjiftjaf – staartmees kneu – koolmees – pimpelmees – roodborst vink -gekraagde roodstaart – grote lijster – keep – gele kwikstaart – witte kwikstaat zwartkop – tuinfluiter – blauwe reiger ooievaar – holeduif – houtduif – kievit winterkoning – grote zilverreiger – gaai wielewaal – boompieper – boomleeuwerik – bosuil – grauwe gans – sperwer – buizerd wilde eend – grote canadese gans – fazant torenvalk – waterhoen – t tortel – kraai gierzwaluw – groene specht – heggemus – gr bonte specht – bosrietzanger spreeuw boomklever – boomkruiper – wielewaal

Ook is in Gijzenrooi door leden van de Vogelwerkgroep een Broedvogel Inventarisatie gedaan van het heggengebied. Dit leverde nog enkele soorten extra op, die tijdens de wandelingen niet zijn waargenomen. Zo komt het aantal op 63 verschillende soorten.
Bijzonder leuke waarnemingen: de zingende wielewaal, kleine plevier, 3 broedende kieviet koppels waarvan een aantal half volwassen jongen zijn waargenomen.

Namens de Vogelwerkgroep
Gerard Tielemans